Diocesan Priest
 
No Name Birthday Ordination Place Cell Phone
01 Most Rev. George Mamalassery 22.04.1932 04.04.1960 Orestes Home 9436112296
02 Fr. Victor Gorla 17.12.1948 26.04.1976 Danakgre 9436112893
03 Fr. K.K. Thomas 07.09.1949 15.01.1977 Orestes Home 9436112306
04 Fr. Arthur K. Marak 09.11.1951 13.04.1980 Cathedral 9856247050
05 Fr. George Kallumkal 21.12.1951 21.04.1981 Resubelpara 9615634098
06 Fr. Alex Manakattumattam 18.02.1953 21.04.1981 Araimile 9615578764
07 Fr. Daniel M. Sangma 07.05.1948 26.04.1981 Seminary 8014762496
08 Most Rev. Andrew R. Marak 02.02.1953 10.01.1982 Bishop’s House 9436113985
09 Fr. Thomas Mankin 30.09.1953 19.12.1982 Rongara 9436116061
10 Fr. Cyril Jose P. 12.06.1955 11.12.1983 Siju 9856286442
11 Fr. John Bosco B.F. 27.12.1959 21.12.1984 Babadam 8130984465
12 Fr. Jose Edavakandom 08.09.1956 17.03.1985 Purakhasia 9436315624
13 Fr. D. Anthony Anbukumar 05.07.1957 18.12.1986 Selsella 9436315639
14 Fr. Jose Kulathasseril 29.09.1958 31.12.1986 Rajabala 70052 85166
15 Most Rev. Jose Chirackal 14.07.1960 29.12.1987 Bishop’s House 70050 54095
16 Fr. Thomas Perunilam 10.01.1959 30.12.1987 Kharkutta 84140 72611
17 Fr. James Parathanam 22.01.1958 05.01.1989 Chidimit 88370 21675
18 Fr. James Kunjanveetil 11.03.1962 08.01.1989 Baghmara 80148 01337
19 Fr. Thomas C. John 10.08.1960 11.01.1989 Araimile 84158 93108
20 Fr. Levio T. Sangma 05.08.1958 28.01.1990 Chandmari 85754 81598
21 Fr. Sunny Mavelil 07.01.1964 04.01.1992 Bakdil 98629 55107
22 Fr. K.M Mani 18.04.1962 12.01.1992 Rabhagre 88374 25122
23 Fr. Joy Achamakel 15.04.1954 28.04.1993 Chandmari  
24 Fr. Antony Xavier Y 03.12.1966 14.04.1996 Damas 94021 33231
25 Fr. Daniel Ch. Marak 21.03.1964 21.04.1996 Deku 87874 76575
26 Fr. Joseph C. Marak 01.01.1968 21.04.1996 Rajaronggat 88372 59919
27 Fr. Francis Kizhakkevelikka 10.10.1966 29.04.1996 Seminary 94851 91561
28 Fr. C.A Thomas 12.03.1967 09.04.1997 Mendipathar 88373 28723
29 Fr. Benoy Mappilaparampil 02.08.1967 05.05.1997 Paham 93780 48079
30 Fr. Kurian Padinjarayil 03.01.1970 16.04.1998 Bishop's House 94361 12299
31 Fr. Theodore T. Sangma 08.10.1968 26.04.1998   90777 36432
32 Fr. Anthony Thekkenath 02.11.1969 24.04.1999 Willilamnagar 94367 03105
33 Fr. Biju Paul 23.06.1972 02.05.2000 Dalu 94361 60335
34 Fr. Mathew Paranjattu 01.11.1973 09.04.2002 Tikrikilla 93667 87927
35 Fr. Sebastian Rathappillil 25.05.1974 24.04.2003 Dumnikura 96126 77015
36 Fr. Jacquish B. Sangma 04.01.1970 17.04.2004 Songsak 70051 77458
37 Fr. Jimberth K. Marak 17.09.1975 22.04.2006 Samanda 87874 81545
38 Fr. Cyril S. Sangma 18.09.1977 22.04.2006 Mangsang 81320 66837
39 Fr. Hubert T. Sangma 30.03.1974 14.04.2007 Chima-Impel 70056 63165
40 Fr. Lyndoh T. Sangma 04.04.1978 21.04.2007 Walbakgre 8256904391
41 Fr. Nicholas A. Sangma 27.11.1977 31.10.2009 Dadenggre 94367 42110
42 Fr. Cornelius R. Marak 14.10.1978 24.04.2010 Bangalore 70059 31941
43 Fr. Premson A. Marak 03.03.1982 17.04.2010 Rimrangpara 87874 04807
44 Fr. Livingstone Ch. Marak 19.12.1981 05.06.2010 Chapahati 85753 39070
45 Fr. Lenush R. Marak 14.09.1981 05.11.2011 Jengjal 87874 73713
46 Fr. Krebit T. Sangma 25.04.1980 12.01.2012 Baghmara 80084 50070
47 Fr. Salnesh D. Sangma 13.08.1982 21.01.2012 Chokpot 96120 79742
48 Fr. Bernard G. Sangma 01.11.1981 25.01.2014 Seminary 84130 80912
49 Fr. Rikseng S. Sangma 29.12.1981 17.01.2015 Bishop's House 70051 08268
50 Fr. Francis N Marak 09.02.1982 31.10.2015 Williamnagar 87876 83785
51 Fr. Dominic N Sangma 11.05.1987 23.01.2016 Dalu 70054 86879
52 Fr. Tapan Kobi 31.07.1984 02.01.2016 Home 88374 79201
53 Fr. James D Sangma 01.05.1986 28.12.2016 Rongara 70054 83643
54 Fr. Salnangberth Ch. Marak 02.10.1989 19.01.2018 Chokpot 87873 33745
55 Fr. Nokjen B. Marak 29.04.1990 19.01.2019 Tikrikkila 6909 240 685
56 Fr. Bilseng Ch. Sangma   23.01.2019 Rongara 9089941367