Diocesan Priest
 
No Name Birthday Ordination Place Cell Phone
01 Rt. Rev. George Mamalassery 22.04.1932 4.04.1960 Orestes Home 09436112296
02 Fr. Victor Gorla 17.12.1948 26.04.1976 Walbakgre 09436112893
03 Fr. K.K. Thomas 07.09.1949 15.01.1977 Danakgre 09436112306
04 Fr. Arthur K. Marak 09.11.1951 13.04.1980 Dumnikura 09856247050
05 Fr. George Kallumkal 21.12.1951 21.04.1981 Chima-Impel 09615634098
06 Fr. Alex Manakattumattam 18.02.1953 21.04.1981 Rimrangpara 09615578764
07 Fr. Daniel M. Sangma 07.05.1948 26.04.1981 Seminary 08014762496
08 Rt. Rev. Andrew R. Marak 02.02.1953 10.01.1982 Bishop’s House 09436113985
09 Fr. Thomas Mankin 30.09.1953 19.12.1982 Rongara 09436116061
10 Fr. Cyril Jose P. 12.06.1955 11.12.1983 Resubelpara 09856286442
11 Fr. John Bosco B.F. 27.12.1959 21.12.1984 Dadenggre 08130984465
12 Fr. Jose Edavakandom 08.09.1956 17.03.1985 Chapahati 09436315624
13 Fr. D. Anthony Anbukumar 05.07.1957 18.12.1986 Kharkutta 09436315639
14 Fr. Jose Kulathasseril 29.09.1958 31.12.1986 Songsak  
15 Fr. Jose Chirackal 14.07.1960 29.12.1987 Bishop’s House  
16 Fr. Thomas Perunilam 10.01.1959 30.12.1987 Jengjal  
17 Fr. James Parathanam 22.01.1958 05.01.1989 Baghmara  
18 Fr. James Kunjanveetil 11.03.1962 08.01.1989 Chokpot  
19 Fr. Thomas C. John 10.08.1960 11.01.1989 Araimile  
20 Fr. Levio T. Sangma 05.08.1958 28.01.1990 Seminary  
21 Fr. Sunny Mavelil 07.01.1964 04.01.1992 Bakdil  
22 Fr. K.M Mani 18.04.1962 12.01.1992 Babadam  
23 Fr. Joy Achamakel 15.04.1954 28.04.1993 Rajabala  
24 Fr. Antony Xavier Y 03.12.1966 14.04.1996 Dalu  
25 Fr. Daniel Ch. Marak 21.03.1964 21.04.1996 Mangsang  
26 Fr. Joseph C. Marak 01.01.1968 21.04.1996 Rajaronggat  
27 Fr. Francis Kizhakkevelikka 10.10.1966 29.04.1996 Cathedral  
28 Fr. C.A Thomas 12.03.1967 09.04.1997 Samanda  
29 Fr. Benoy Mappilaparampil 02.08.1967 05.05.1997 Tikrikilla  
30 Fr. Kurian Padinjarayil 03.01.1970 16.04.1998 Bishop's House  
31 Fr. Theodore T. Sangma 08.10.1968 26.04.1998 S. H, Tura  
32 Fr. Anthony Thekkenath 02.11.1969 24.04.1999 Rabhagre  
33 Fr. Biju Paul 23.06.1972 02.05.2000 Mendipathar  
34 Fr. Mathew Paranjattu 01.11.1973 09.04.2002 Siju  
35 Fr. Sebastian Rathappillil 25.05.1974 24.04.2003 Purakhasia  
36 Fr. Jacquish B. Sangma 04.01.1970 17.04.2004 Damas  
37 Fr. Jimberth K. Marak 17.09.1975 22.04.2006 Selsella  
38 Fr. Cyril S. Sangma 18.09.1977 22.04.2006 Studies  
39 Fr. Hubert T. Sangma 30.03.1974 14.04.2007 Studies  
40 Fr. Lyndoh T. Sangma 04.04.1978 21.04.2007 Bishop’s House  
41 Fr. Nicholas A. Sangma 27.11.1977 31.10.2009 Williamnagar  
42 Fr. Cornelius Sangma 14.10.1978 24.04.2010 Jengjal  
43 Fr. Premson A. Marak 03.03.1982 17.04.2010 Chabua  
44 Fr. Livingstone Ch. Marak 19.12.1981 05.06.2010 Rongara  
45 Fr. Lenush R. Marak 14.09.1981 05.11.2011 Tikrikilla  
46 Fr. Krebit T. Sangma 25.04.1980 12.01.2012 Seminary  
47 Fr. Salnesh D. Sangma 13.08.1982 21.01.2012 Araimile  
48 Fr. Bernard G. Sangma 01.11.1981 25.01.2014 Dalu  
49 Fr. Rikseng S. Sangma 29.12.1981 17.01.2015 S.H. Tura  
50 Fr. Francis N Marakl 09.02.1982 31.10.2015 Rajabala  
51 Fr. Dominic N Sangma 11.05.1987 23.01.2016 Samanda  
52 Fr. Tapan Kobi 31.07.1984 02.01.2016 Chokpot  
53 Fr. James D Sangma 01.05.1986 28.12.2016 Songsak